Nikita Kartashev Prague, Czechia
&
Vikram Choudhary Delhi, India
Nikita Kartashev 04/15/2020